qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۶۳*خیلی ها اینطور هستند که یک حقیقت را پیدا کرده ولی آن را در کاغذ می ریزد.قالب این ،قالب اهل بیت نیست،
با همه چیز مخلوط شده، روانشناسی و فلسفه هم در آن هست،وحرف اول را آنها می زنند. از داخل اینها تقوا بیرون نمی آید.