qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۶۸*در روایت دارد که، اگر کسی نمای خانه اش را جوری درست کند که مردم بگویند عجب نمایی دارد خدا می فرماید: همین را در روز قیامت گردنش آویزان کنید خدا این را نمی پذیرد.