qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۱۹* کسی که صورتش جوش می‌زند، لبش ترک می خورد و یا ریزش مو دارد فکرش عمیق است چون کبد آن ها فوران دارد. منتهی باید معالجه شود.یک بخشی از حرارت، گلو را خراش می‌دهد و سرفه های شبانه می آورد بخشی دیگر پاشنه پا را ترک می دهد و غضب او فوران پیدا می کند. چه چیزی حرارت را کم می کند؟« آب »