qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۳۴*رسم عرب این بود،وقتی یک نفر از بینشان ،مظلومانه کشته می شد، یک پرچم قرمز رنگ بر سر در خانه آویزان می کردند. که اسم این پرچم، ثار است. ثار یعنی چه؟یعنی یک نفر از خانه ی ما کشته شده است.این پرچم را وصل می کردند یعنی ما کسی را نداریم که برود و انتقام بگیرد و قصاص کند. یک جوانمرد پیدا شود و برود انتقام بگیرد. وقتی انتقام می گرفتند، دیگر پرچم را آن خانواده بر می داشتند. حسین مظلومانه کشته شده است. خدا خودش قبول کرده که شده” ثارالله “.خود خدا می خواهد انتقام بگیرد. منتقم امام حسین علیه السلام را امام زمان قرار داد. پس امام زمان برای انتقام امام حسین حتما باید بیاید. اگر این حتم نمی بود، بستگی به شرایط پیدا می کرد. شرایط هیچ موقع فراهم نیست.