qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۵۷*دین خیلی امر همواری است و در زندگی مردم است و مردم می‌دانند. فضا درست کنیم تا دین اجرایی دارد.