qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۹۱*در یک تعبیری از امام معصوم هست که ما ائمه خیلی زحمت کشیدیم تا این ها را جدا کنیم و معلوم شود چه کسی را و برای چی لعن کنید. این خیلی مهم است!‌ یک پدر به بچه‌اش می فهماند و می گوید که این‌ها خوب هستند، این‌ها بد هستند، این دوست من است،‌ این دشمن من است. تا بچه هم بفهمد که با دوست پدرش دوست باشد، با دشمن پدرش دشمنی کند.