qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۹۸*امیرالمؤمنین جان پیغمبر است، عِدل هم هستند. یعنی اندازه این دو تا را نگه دار. علی یکی است، دو تا نیست. جان پیغمبر است، جان پیغمبر نمی‌شود کم ارزش‌تر از پیغمبر باشد.
فاطمه نمی‌شود علی نباشد، برای همین گفتند کفوّ علی است.”کلهم نورٌ واحد” خیلی مهم است که ما این ها را بدانیم. وقتی محبت‌هایمان به هم بخورد، بصیرت‌مان هم به هم می ریزد.