qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۰۱*زمانی که خانه شلوغ است یا یک فیلم سینمایی در حال پخش است اگر شما در حال قرآن خواندن هم باشید نباید انتظار داشته باشید از این نوع قرآن خواندن برای شما چیزی حاصل شود. برای همین گفته شده است که نیمه‌های شب بلند شوید و قرآن بخوانید زیرا آن حالت شب تأثیرگذار است، در این که این کلمات برای خداوند است، نه پیغمبر آورده و نه جبرئیل بلکه خود ِخدا با دست مبارکش، با قلم خودش این کتاب را نوشته این تصور مهم است که خدای حکیم یک موجود آگاه در عالم است که به همه چیز احاطه دارد و می‌خواهد بنویسد.