qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۰۲* اگر شما تعریف درستی ازقرضی پیدا کردید راحت قرض می دهید، تعریف درستی از عبادت پیدا کردید قشنگ عبادت می کنید اگر تعریف درستی از خانواده پیدا کردید زود ازدواج می کنید وبه زندگیتان اهمیت می دهید.
اگر تعریف درستی از خدا پیدا کردید بندگی خدا را می کنید اگر تعریف درستی از نماز پیدا کردید نماز را رها نمی کنید.
شما این نسل هستید که باید اول این دید را پیدا کنید ،باید این نگاه به شما داده شود.