qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۱۸* یک نگاه برون دینی در شما باید شکل بگیرد. نگاه کنید مثلا یک ساختمانی را که میخواهند بسازند یک نمای ساختمانی را یک اشل کوچک از آن درست می کنند.افراد می دانند چه چیزی می خواهند .
شما هم باید این طرز فکر را،پیدا کنید تا این طرز فکر را پیدا نکنید،حرکت شما در دین کند پیش می رود.و نگاه شما ناقص است و قدمهایتان را با شک بر می دارید. حرکت درست و پیوسته ندارید یک قدم می روید ده قدم بر می گردید.