qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۲۱* هر چقدر کسی خودش را در هسته مرکزی دین قرار بدهد از یک عقل مرغوب برخوردار می شود.
هرچقدر این میدان وجودی ما وارد هوس بشود و از دین بیرون برود؛ برعکس عقل ما کوچک و تاریک می شود .