qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۲۴*اگر دین داری ما یک دنیای قشنگ درست نکرد، یعنی شما دیدید که از یک گل خوشت نمی آید، از یک تفریح خوشت نمی آید، از نگاه به بچه ات لذت نمی بری، از غذا خوردنت حظ نمی بری، این هنوز آمادگی پیدا نکرده که مشغول حرکت آخرتی بشود.