qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۳۲*اگر محرک دینی نماز، شما را بیدار کرد؛ به بهانه ی آن بلند شو ید وضو بگیرید، آب به صورتتان بزنید تا خوابتان بپرد، نماز بخوانید، بعد بیرون بروید. دست کم این است که صبح زود در نانوایی، نان خوب می‌خری، اگر یک خورده دیرتر بلند شوی، باید توی صف نانوایی بایستی ،میوه های خوب به تو می رسد، بانک هم بخواهی بروی نفر های اول و دوم هستی، به شلوغی نمی خوری، به ترافیک هم نمی خوری.