qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۲۳۵*آموزه های دینی این تئوری را در ذهن قوی می کند که من اول باید به فکر معیشتم باشم از خدا هم همین را بخواهم.