qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۳۸۸*تک تک ما این طور هستیم. زندگی مان پر است از خطاهایی که مرتکب شدیم، عیب هایی که داریم و خدایی که به همه اینها علم دارد ولی روی همه را پرده انداخته و پوشانده است.