qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۳۹۳*حضرت اینطور به ما یاد دادند که اگر یک موقع شیطان به شما گفت چرا اینقدر می‌بخشی؟ به او بگو اینقدر که ما ورودی داریم، خروجی نداریم. یعنی خدا دارد به ما می دهد و اینقدری که خدا به ما می‌بخشد، ما که نمی‌بخشیم لذا مؤمن مواسات دارد.