qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۲۲*امام معصوم، حجت خداست. از پشت پرده غیبت شما را هدایت‌ می‌کند. هیچ زمانی، هیچ پیغمبری این مقدار جمعیت طرفدار نداشت که امام زمان دارد! این جا خدا، قدرت‌نمایی می‌کند. خدا پیش پیغمبرها قدرت نمایی می کند. قدرتش را به رخ می کشد! خدا به موسی قدرت‌نمایی می‌کند؛ موسی ببین حجتم را غایب کردم، اما این همه طرفدار برای او درست کردم؟!