qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۵۲* ما نیاز داریم که در وجودمان یک قالب درست شکل پیدا کند، که هر محتوایی را دریافت کرد اگر صحیح و درست بود نگه دارد و اگر غلط و باطل بود آن را برگرداند و بیرون بریزد.