qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۶۶۰* تغذیه مؤمن، غذایی است که باید از ناحیه چهارده نور پاک به او برسد، و سرازیر شده باشد؛ برای این معنا چهارده عدد کامل است. لذا برای اینکه مؤمن معرفتش ناقص نباشد، خدای متعال از باب دیگری لطف کرده و این مقدار از مقامات حضرت زهرای مرضیه را بروز داده است؛ وگرنه معلوم نبود برای بیان این مقدار هم شأنیتی باشد.