qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

چگونگی برخورد با افرارد بی ادب

سوال: افرادی که اهل دروغ اند، احترام نمی گذارند، با افرادی که اهل ادب نیستند، بین صحبت می پرند و اینها، و افرادی که ما را نمی پذیرند، به هر حال با ما یک نوع دوئیت دارند، چطوری باید برخورد کرد؟ راه به دست آوردن حلم در رفتار با آن آدم ها چیست؟

پاسخ: یک نفر بالاتر از شماست، یک نفر هم پایین تر از شماست. این مثال حضرت است. حضرت فرمود یک نردبان است که یک نفر جلوتر از شما می رود، آن را نکش پایین. یک نفر هم پشت سر شما دارد از نردبان می آید بالا، او را هم با لگد نزن بیفتد پایین. بگذار او جلوتر برود راهنمای تو باشد، تو هم دنبال او برو، تو هم راهنمای این باش. مگر همه باید مثل تو باشند؟ شما در سه صفت خوبی، در چهار صفت خوبی، او هم در چهار صفت خوب است. نه آن چهار صفتی که تو دارا هستی. تو قشنگ حرف می زنی. او بد دهان است، ولی سخاوتمند است. تو خسیسی. حالا تو بیا قیمت بگذار بگو کدام. هرکس یک مرتبه ای را از ایمان دارد.