qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۸۶۶* خدا اگر بخواهد در یک چشم برهم‌زدن و بلکه کمتر از آن (بین صفر تا یک هزار عدد است؛ پس چشم به هم زدن خیلی زیاد است) می‌تواند همه‌ی مردم را با اعتقاد کامل هدایت کند؛ پس چرا خداوند این کار را نمی‌کند؟ چون می‌خواهد من و شما هم کاری انجام دهیم لذا در این راستا هر کس هر کاری از او برمی‌آید باید انجام دهد.
مثلا در خانه‌اش جلسه بگیرد، خانواده‌ها را جمع کند؛ بچه‌ها را جمع کند و برایشان برنامه های مذهبی بگذارد؛ مطلب چاپ کند و در محله‌اش بین همسایه‌ها پخش کند.