qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۰۸* مخالفت با جمهوری اسلامی برای امروز و دیروز نیست؛ اصلاً مکتب تشیع این است! لذا همه، نیرویشان را برای صدمه به اسلام می‌گذارند.
میرزای شیرازی که فتوای تحریم تنباکو را داد، مردم قلیان‌ها را شکستند تا اندرونی خانه شاه هم قلیان‌ها شکسته شد. مردم رفتند دیدند گریه می‌کند، گفتند: شما که قدرتتان معلوم شد؛ یک فتوا دادید همه قبول کردند. پس این گریه شما برای چیست؟! میرزا گفت: الان قدرت شیعه و قدرت مرجعیت را فهمیدند، می‌روند روی همین کار می‌کنند!