qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۵۲* اگر یک دانه صلوات با معرفت فرستادی! هنوز تمام نشده، تمام گناهانت پاک شده است. این را از من باور کن؛ در روایت هست کسی که یک دانه صلوات بفرستد یک‌ دانه گناه در بدنش باقی نمی‌ماند. پس اگر کسی با این باور و معرفت این ذکر را بگوید از فیوضات خدا بهره‌مند می‌شود.