۹۸۶* خود قرآن خواندن موضوع است. نگاه کردن به عالم، رفتن به خانه‌ی مؤمن، صله رحم، خودت را همیشه در معرض قرار بده.

#