0

۹۸۹* حدیث کساء بخوانید. «بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها»
صحیفه سجادیه بخوان، عقیده‌ات زلال زلال می‌شود؛ عقیده‌ات عوض می‌شود.

#