۱۱۰۲* انبیاء با این باور زندگی کردند که، خداوند همۀ مایحتاجشان را تامین می‌کند.

#