qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۸۶* کسی که به او تدیّن درست رسیده است و خداوند یک عقل دینی درست و نورانی به او عطا کرده است، کسی است که بهترین زندگی دنیایی را در کنار بهترین و زیباترین زندگی آخرتی جمع کرده است.