qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

عاق فرزند

سوال: لطفاً در مورد عاق فرزند هم توضیح بفرمایید که والدین در مورد فرزندانشان وظیفه دارند و مسئولند.

 جواب: بله، همین‌طور که حقی به گردن فرزند شمرده شده، حقی هم به گردن پدر و مادر شمرده شده که اگر پدر و مادر در این حق کوتاهی کنند، بی‌توجهی کنند به فرزندشان، گرفتار همین عقوبت و عاق خواهند شد، این درست است، دوسویه است؛ منتها وقتی ما در این زمینه صحبت می‌کنیم، به پدرها و مادرها می‌گوییم به بچه‌هایتان کمک کنید که بتوانند حق شما را ادا کنند. به بچه‌ها هم می‌گوییم که به پدرها و مادرهایتان کمک کنید، زمینه فراهم کنید آن‌ها هم بتوانند به وظیفه‌ی خودشان عمل کنند، این دوتا خیلی مهم است و کمک است.