qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۹۴* دقت کنید ببینید چه کسی را دوست دارید؟‌! یکی از فرزندان شما نماز می‌خواند و دیگری نمی‌خواند، اگر آن‌ فرد که نمازخوان است را دوست ندارید، بدانید این قلب بیمار است! اگر فرزند خود را که اهل مسجد است دوست ندارید! این قلب شما بیمار است.