qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۷۲۴* اگر شما ولایت پدرتان را قبول نکنید یک سر سوزن قدرت ندارید و از طرف خداوند یک آدم معمولی هستید که باید برای کارهای خود نقشه بریزید؛ باید زور بزنید؛ باید با سوزن چاه بکنید تا به آب برسید، چون ولایت را ندارید.