qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۸۷۴* خدا اگر بخواهد در یک چشم برهم زدن و بلکه کمتر از آن (بین صفر تا یک، هزار عدد است؛ پس چشم به هم زدن خیلی زیاد است) می‌تواند همه‌ی مردم را با اعتقاد کامل هدایت کند، پس چرا خداوند این کار را نمی‌کند؟ چون می‌خواهد من و شما هم، کاری انجام دهیم لذا در این راستا هر کس، هر کاری از او بر می‌آید باید انجام دهد.
مثلا در خانه‌اش جلسه بگیرد؛ خانواده‌ها را جمع کند؛ بچه‌ها را جمع کند و برایشان برنامه‌های مذهبی بگذارد؛ مطلب چاپ کند و در محله‌اش بین همسایه‌ها پخش کند.