qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

١٩٣۴* خدای متعال پاکی را در میان شیعه قرار داده است؛ لذا زود از بدی‌ها برمی‌گردد و بدی و نکبت را در وجود خود نمی‌پذیرد.