qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

١٩٨٣* دوام در دین و ثابت قدم ماندن در دین، غیر از ثبات قدم در جای دیگر است، چرا که این‌جا محل رشد و کمال است، این‌جا حسابرسی‌ها دقیق است، این‌جا نمره‌ها با حساب و کتاب داده می‌شود و بین در‌جات هم فاصله بسیار است.