qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

٢٠۴٩* روحی که در وجود انسان است برای عالم دیگری‌ است که آن را در این بدن جا داده‌اند و به این دنیا آورده‌اند و به ما گفته‌اند که طوری از این روح مواظبت و نگه‌داری کنید که وقتی به آن عالم برمی‌گردد رشد کرده و فاسد نشده باشد؛ یعنی در این دنیا روح مطمئنه شده باشد.