qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

٢٠٩١* چرا خداوند درون بیماری درد قرار داده است؟ چون اگر درد نبود، شخص از بین می‌رفت! با درد است که معلوم می‌شود فرد بیمار است. اضطراب هم نشان می‌دهد این فرد گناه کرده است که مضطرب است، وگرنه درون کار ثواب و عبادت نشاط است، همین‌طور خداوند دوری از ولی‌ّ خود را اضطراب قرار داده است، پس اضطراب در هر قسمتی که وجود دارد، برای همین دور بودن از ولیّ خداست.