qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

شخصی که بخشنده است و به دستی که به سمت او دراز شده است، بخشش و عطا دارد، معلوم است که یک عقبه‌ی فکری دارد و این یک عادت نیست، چون هر لحظه این تصمیم و عزم با او همراه است؛ به عبارتی این عزم برای دیروز نیست، بلکه برای امروز است و این عزم فکری می‌خواهد که باید برای امروز باشد، در واقع انسان همین‌طور است؛ لذا می‌بینید در یک لحظه یک امری را انکار می‌کند، در حالی‌که دیروز یا یک ساعت پیش آن را قبول کرده است، پس ببینید که این عقبه‌ی فکری، اعتقادات و تغذیه فکری چه‌قدر مهم است!