qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

خداوند این حال ندامت بعد از معصیت شما را دوست دارد و می‌گوید این بنده‌ی من از معصیت خود نادم است، پس با من همراه است؛ مثل این‌ می‌ماند که یک پوست موز زیر پای شما برود و شما بیفتید که اگر زیر پای هر فرد دیگر هم می‌رفت، او را می‌انداخت، البته ممکن است نه یک‌ بار و دو بار بلکه صد بار یا هزار بار این اتفاق بیفتد، مهم این است که من دفعه‌ی هزارم هم باز پشیمان باشم، چرا که نقشه‌ی شیطان این است که کاری کند که شما پشیمان نشوید و می‌خواهد پشیمانی را از شما بگیرد، در صورتی که خداوند همین پشیمانی را از ما می‌خواهد.