9*”ولا تزرو وازره وزر اخری لا یکلف الله نفسا الا وسعها”
شرایط خودت را در نظر بگیر، مقداری از آن دین را که خدا برایت فراهم کرده، خوب انجام بده، و آرام آرام منتظر باش آن دین به کمال برسه و رشد پیدا بکنی وبه آن مرحله ی عالی برسی که وقتی تحملت زیاد بشه نماز شب هم بخوانی، به مرحله‌ای برسی که همیشه ذکر بگویی ولی ادای کسی را در نیاوری به مرحله‌ای برسی که خوابت کم بشود.ولی الان خوابت را به اندازه انجام بده.

9*هر چیزی که سبب آسیب زدن به دین من میشود،باید به نحوی دشمن تلقی شود. لذا خداوند شیطان را فرمانده، محور و اولین دشمن مومن معرفی می‌کند. خداوند در قرآن می فرماید: شیطان هم دشمن من است و هم دشمن شماست

1*دین را نباید سخت گرفت باید کسی متوجه بودن آن نشود ولی به آن عمل شود،مثل اکسیژن که هست ولی کسی متوجه بودن آن نیست وهمه استشمام میکنند