qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

15* خداوند یک برنامه ای دارد که بین رفتار مردم و این برنامه یک انطباقی صورت می‌گیرد.
یعنی در هر زمانی مردم باید این برنامه را بپذیرند.
در یک مرحله ای خداوند به صورت خیلی واضح عدم تکذیب را از مومن می خواهد.
اگر انسان در وجودش یک چیز را تکذیب کرد دیگر به او برنمی گردد حتی در مرحله انکار هم اینطور نیست.
یعنی اگر یک چیزی راکذب دانست و آن را از صدق خارج کرد، دیگر بر نمی گردد.