qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

22* حضرت فرمود:سه چیز است که اگر در کسی بود منافق است اگر چه نماز و روزه به جا آورد:۱-کسی که وقتی صحبت کند دروغ بگوید۲-کسی که وقتی وعده می دهد تخلف کند۳-کسی که وقتی او را امین قرار دادند،خیانت کند.اگر حتی یکی از اینها هم در وجود شخصی باشد،منافق است، لازم نیست هر سه مورد در یک نفر جمع باشد.