qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

27* شخص دروغگو دور را نزدیک، ونزدیک را برای ما دور جلوه می دهد و نمی گذارد که حقیقت را بدانی،لذا با این شخص مشاوره نکن واز او کمک نخواه.