qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۳*ریا بزرگترین کفران نعمت است، زیرا نعمتی راکه خدا به تو داده عاملی می نمایی برای اینکه آن نعمت را از خودت بدانی وهمه فکرکنند که این خصوصیت یا نعمت حاصل زحمات تو بوده وخدا را در آن نمی بینند. ریا فقط در زیاد جلوه دادن کمی ها نیست بلکه از این طرف هم ممکن است باشد. مثلا قرآن را با بهترین لحن وصوت میخواندی ولی چون کسی آمد صدایت را پایین آوردی و صوتت را شکستی این خودش نوعی ریا است یعنی اصل عملی که انجام می دادی مخلصا لله نبود.