qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۵۴*زن جزئی نگر ومرد کلی نگر است اگر هر دو نفر این ها می خواستند جزئی نگر باشند فاجعه بود ،هر دو نفر این ها می‌خواستند کلی نگر باشند و اهمیت ندهند که….. ببینید نظام خلقت چقدر قشنگ است ،اگر من در نظام ارزشی بودم باید این را بفهمم اگر من این موضوع را نفهمیدم راه را اشتباه می روم و حالت زنانه در من تقویت می‌شود. من بعضی از دوستان را می بینم نازک حرف می زنند نه اینکه صدایش نازک باشد نه عمدا نازک حرف می زند، یواش حرف می زند. مرد باید یک جایی داد بزند، یک جایی باید حقش را بگیرد. ولی خانم نباید صدایش بلند باشد نباید صدایش خشن باشد چون می خواهد بچه تربیت کند خداوند در صدای او لطافت قرار داده است .حالا اگر این جا به جا بشود، از آن قضیه جا می‌ماند..