qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۶۳*در روایات ما سفارش شده هنگام شوخی از عقل استفاده کنید. عاقل این قدرت را دارد تا در قالب شوخی مطلب مهمی را به مخاطب خود بفهماند. وقتی عاقل ازدواج می کند,بهترین عمل انجام می شود اما ازدواج جاهل, با خسارت همراه است.