qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۷*باید بفهمیم که در راه دینداری و خدا ، صد تا تابلو لازم داریم ، تا من بفهمم این پیرمرد را باید احترام کنم، این مادر را دوستش بدارم، این پدر را اطاعت کنم، این همسایه است، هر روز رسیدم یک چاکرم‌، مخلصم به او بگویم، این فقیر است یک چیزی به او بدهم و بهانه نیاورم بگویم نه این پولدار است. مگر تو چقدر می‌دهی ؟ به این جای پارک بدهم،‌ مواظب آن باشم، اگر در خانه غذایی پختم وبوی آن پخش شد به دو تا همسایه هم بدهم .این‌ها بزرگتری است. این‌ها آدم را زنده نگه می‌دارد، این‌ها به آدم تحمل می‌دهد «فاستقم کما امرت» به شما می دهد.