qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۱*اگر توجه مومن فقط به یک نقطه باشد،خیلی بهتر از توجه به کثرت هاست. لازم نیست که دائم به این فکر باشید که این کار یا آن کار را انجام بدهید،اگر فقط به فکر این باشید که «برای خدا» کار کنید همین یک نکته برای شما کافی است. اینکه برخی عوام جلوتر از ما هستند به این دلیل است که فهمیده اند باید «برای خدا» کار کنند وهمان کارهایی را که میدانند «برای خدا» انجام میدهند. اگر توجه ما به این باشد که«برای خدا»کار کنیم، روی آوردن یا روی برگرداندن مردم برای ما مهم نخواهد بود، ودیگر این افکار مارا اذیت نخواهد کرد.