qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۱۴۹* اگر خدای متعال به شما نعمتی داده این نعمت نباید یک جوری از آن استفاده بشود که مورد حسادت قرار بگیرد، با یک تدبیر خیلی ساده می شود زمینه رشد در دیگران هم فراهم بشود.