qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۵۰* کسی که خیرخواه دیگران است و دوست دارد خیر برساند و آنچه که دارد دیگران هم داشته باشند سخاوتمند هست، این فرد بخشش دارد، هیچ موقع مورد حسادت واقع نمی شود. کسی که علم دارد و علمش را در اختیار دیگران می گذارد محسود واقع نمی شود. از آن طرف هم تحریک برای حسادت را فراهم نمی کند.